ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

www.coop.hu
COOP KLUB MOBILAPP

A CO-OP Hungary Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy CO-OP Hungary Zrt.)
a www.coop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap), valamint a Coop Klub mobilAPP
(a továbbiakban: Alkalmazás) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapot,
valamint az Alkalmazást használók (a továbbiakban együttesen: Érintett) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a CO-OP Hungary Zrt. ezúton tájékoztatja az
Érintetteket a Honlapon, valamint az Alkalmazásban általa kezelt személyes adatokról,
a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az
Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Jelen Tájékoztató folyamatosan
elérhető a Honlapon és az Alkalmazásban.

A CO-OP Hungary Zrt. tájékoztatja az Érintetteket, hogy az Alkalmazás használatára
csak a COOP Törzsvásárlói Programban résztvevő törzsvásárlók jogosultak, az Alkalmazás
számukra biztosít kényelmi funkciókat. A törzsvásárló a COOP Törzsvásárlói Programban
történő részvételével összefüggő adatainak kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatást
a Törzsvásárlói Program – Adatkezelési Tájékoztató dokumentumban kap, melyet
megtekinthet bármely COOP Klub emblémával ellátott üzletben, valamint a honlapon
Coop Klub általános információk menüpontban.

1. FOGALMAK

a) „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;

b) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”)
vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen
vagy közvetett módon, különösen valamelyazonosító, például név, szám,
helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi,
fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára
vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

c) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így
a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;

d) „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából;

e) „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő
bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez,
gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz,
érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy
mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

f) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

g) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek
általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

h) „az érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

i) „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2. ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapja a Honlap, valamint az Alkalmazás működtetésével
összefüggésben minden alább meghatározott adatkezelésre a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS
A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján
az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az Érintett jogosult a CO-OP Hungary Zrt.-hez intézett írásos bejelentés útján az
adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az
adatai törlését kérni.

3. KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDEJE

A/ Honlap

I. Adatkezelés

I./1 Regisztráció a Honlapon

Kezelt adatok köre:
– Név
– Születési dátum
– Email cím
– Telefonszám (megadása nem kötelező),
– COOP Kártyaszám (megadása nem kötelező)
– Lakcím (megadása nem kötelező)

Adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli
a CO-OP Hungary Zrt.

Adatkezelés célja: Amennyiben megadja a törzsvásárlói kártya számát, úgy az
adatkezelés célja a honlapon saját felület létrehozása, melyen a törzsvásárlói
adatok könnyebben és személyre szabottan hozzáférhetőek.
Ha az Érintett nem adja meg a törzsvásárlói kártya számát, úgy törzsvásárlói státusz
nélkül bizonyos kényelmi funkciók beállítását tudja elvégezni az Érintett (pl. kedvenc
üzlet akcióinak megjelenítése).

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

I./2 Ügyfélfiók

Kezelt adatok köre:
– Név
– Születési dátum
– Email cím
– Telefonszám (megadása nem kötelező)
– Lakcím (megadása nem kötelező)
– COOP Kártyaszám (megadása nem kötelező)
– Amennyiben a kártyaszámot az Érintett megadja:
– Pontegyenleg,
– Utolsó vásárlás időpontja,
– Következő pontegyenleg értékelésének napja,
– Legutóbbi pontértékelés alapján utalvány értéke,
– Korábbi pontgyűjtési időszakokból áthozott utalványok,
– Utalvány átvétel módja,
– Utalvány rendelkezésre állásának időpontja,
– Következő 500 Ft-os kupon eléréséhez szükséges pontmennyiség,
– Kuponok.

Adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli
a CO-OP Hungary Zrt., illetve a Törzsvásárlói Programmal összefüggő adatokat
a Törzsvásárlói Programban történő részvétel ideiéig, ennek hiányban a
Törzsvásárlói Program megszűnésének idejéig.

Adatkezelés célja: A honlapon saját felület létrehozása, melyen a törzsvásárlói
adatok könnyebben és személyre szabottan hozzáférhetőek, illetve törzsvásárlói
státusz nélkül bizonyos kényelmi funkciók beállítása (pl. kedvenc üzlet akcióinak
megjelenítése).

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

I./3 Kapcsolatfelvételi űrlap

Kezelt adatok köre:
– Név
– Email cím
– Telefonszám (megadása nem kötelező)>
– COOP Kártyaszám (megadása nem kötelező)
– Megkeresés típusa
– Üzenet szövege

Adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli
a CO-OP Hungary Zrt. a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatokat.
Panasz esetén a panaszról felvett jegyzőkönyvek 5 évig kerülnek megőrzésre.

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás az Érintettel, adott esetben panaszának kezelése.

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

I./4 Hírlevél, DM tevékenység

Kezelt adatok köre:
– Név
– Email cím
– Kártyaszám
– Telefonszám (megadása nem kötelező)
– Cím (megadása nem kötelező)

Adatkezelés időtartama: Mindaddig kezeli a CO-OP Hungary Zrt. ezen adatokat,
ameddig az Érintett le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található
leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton.

Adatkezelés célja: Adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése
érdekében reklámot tartalmazó üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése
az Érintettek részére.

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

I./5 Honlap használata során gyűjtött adatok

Kezelt adatok köre: Technikai adatok, mint Érintett IP címe, látogatás dátuma
és időpontja, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott
weboldal címe, melyet a rendszer a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplóz.

Adatkezelés időtartama: Naplózás időpontjától számított 5 év.

Adatkezelés célja: Honlap és a szolgáltatások fejlesztése.
Ezen adatok az Érintett beazonosítására alkalmatlanok.

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

I./6 Nyereményjátékban való részvétel és nyeremény átadás

Kezelt adatok köre:
– Név
– Lakcím/Postázási cím
– Email cím
– Telefonszám

Adatkezelés időtartama: Cél megvalósulásáig vagyis a nyereményjáték
lebonyolításának időtartama alatt valamint a nyertes adózással
kapcsolatos adatai 10 évig kerülnek tárolásra.
Az adatok a nyertes személyének kisorsolásával – a nyertes adatainak
kivételével – minden, az Érintett által megadott adat törlésre kerül
az Adatkezelő rendszeréből, kivéve azon adatok, melyet egyéb módon
(pl. hírlevél feliratkozás vagy regisztráció során adott meg az Érintett.

Adatkezelés célja: Nyereményjátékban való részvétel biztosítása,
nyereményjáték lebonyolítása, nyeremény kézbesítése és adózási
követelmények teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása, valamint
az adózással kapcsolatos adatok megőrzése jogi kötelezettség alapján
valósul meg.

B/ Alkalmazás

II. Adatkezelés

II./1 Regisztráció az Alkalmazásba*

Kezelt adatok köre:
– Név
– Születési dátum
– Email cím
– COOP Kártyaszám (megadása kötelező)
– Telefonszám (megadása nem kötelező)
– Üzletelem kiválasztása (kötelező)

Adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
kezeli a CO-OP Hungary Zrt.

Adatkezelés célja: Az Alkalmazásba történő regisztrációval a törzsvásárlók számára
saját felület biztosítása, melyen a törzsvásárlói adatok könnyebben és
személyre szabottan hozzáférhetőek, illetve számos kényelmi funkció elérése
biztosított (kuponbeváltás, akciók megjelenítése, kedvenc üzlet kiválasztása stb.).

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulás.

II./2 Fiókadatok

Kezelt adatok köre:
– Név
– Születési dátum
– Email cím
– Telefonszám (megadása nem kötelező),
– Lakcím (megadása nem kötelező)
– COOP Klub kártya vonalkódja
– Kedvenc üzlet
– Kuponok rendelkezésre bocsátása az Alkalmazásban (csak Coop Klub
Kasszakupon Pontos üzletek esetén választható)

Adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
kezeli a CO-OP Hungary Zrt.

Adatkezelés célja: Az Alkalmazásba történő regisztrációval a törzsvásárlók számára
saját felület biztosítása, melyen a törzsvásárlói adatok könnyebben és
személyre szabottan hozzáférhetőek, illetve számos kényelmi funkció elérése
biztosított (kuponbeváltás, akciók megjelenítése, kedvenc üzlet kiválasztása stb.).

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

II./3 Pontegyenleg

Kezelt adatok köre:
– COOP Klub kártya vonalkódja
– Pontegyenleg
– Utolsó vásárlás időpontja
– Következő pontegyenleg értékelésének napja
– Legutóbbi pontértékelés alapján utalványok értéke
– Korábbi pontgyűjtési időszakokból áthozott utalványok
– Utalvány átvétel módja (online üzlet esetén: kasszakupon vagy applikáció;
– Utalvány rendelkezésre állásának időpontja,
– Következő kupon eléréséhez szükséges pontmennyiség

Adatkezelés időtartama: A Törzsvásárlói Programmal összefüggő adatokat a
Törzsvásárlói Programban történő részvétel ideiéig, ennek hiányban a Törzsvásárlói
Program megszűnésének idejéig, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
kezeli a CO-OP Hungary Zrt.

Adatkezelés célja: Az Alkalmazásba történő regisztrációval a törzsvásárlók számára
saját felület biztosítása, melyen a törzsvásárlói adatok könnyebben és
személyre szabottan hozzáférhetőek, illetve számos kényelmi funkció elérése
biztosított (kuponbeváltás, akciók megjelenítése, kedvenc üzlet kiválasztása stb.).

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulás.

II./4 Kuponlista

Kezelt adatok köre:
– COOP Klub kártya vonalkódja
– Kuponkategóriák (utalványok, kuponok, egyedi kuponok)
– Kuponátvétel módjának kiválasztása első belépéskor (online esetén:
kasszakupon vagy applikáció)
– MobilAPP kuponok

Adatkezelés időtartama: A Törzsvásárlói Programmal összefüggő adatokat a
Törzsvásárlói Programban történő részvétel ideiéig, ennek hiányban a Törzsvásárlói
Program megszűnésének idejéig, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
kezeli a CO-OP Hungary Zrt.

Adatkezelés célja: Az Alkalmazásba történő regisztrációval a törzsvásárlók számára
saját felület biztosítása, melyen a törzsvásárlói adatok könnyebben és
személyre szabottan hozzáférhetőek, illetve számos kényelmi funkció elérése
biztosított (kuponbeváltás, akciók megjelenítése, kedvenc üzlet kiválasztása stb.).

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulás.

II./5 Akciós újságok

Kezelt adatok köre:
– Beállított üzlet akciói
– Akciókereső

Adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
kezeli a CO-OP Hungary Zrt.

Adatkezelés célja: Az Alkalmazásba történő regisztrációval a törzsvásárlók számára
saját felület biztosítása, melyen a törzsvásárlói adatok könnyebben és
személyre szabottan hozzáférhetőek, illetve számos kényelmi funkció elérése
biztosított (kuponbeváltás, akciók megjelenítése, kedvenc üzlet kiválasztása stb.).

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

II./6 Kapcsolatfelvételi űrlap / Panaszkezelés

Kezelt adatok köre:
– Név
– Email cím
– Telefonszám (megadása nem kötelező)
– COOP Kártyaszám
– Megkeresés típusa / típustól függően üzlet megjelölése
– Üzenet szövege

Adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
kezeli a CO-OP Hungary Zrt. a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott
személyes adatokat. Panasz esetén a panaszról felvett jegyzőkönyvek 5 évig
kerülnek megőrzésre.

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás az Érintettel, adott esetben
panaszának kezelése.

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

II./7 Üzlet kereső és helyadatok kezelése

Kezelt adatok köre: Az Alkalmazás a felhasználó beleegyezése alapján
a mobileszköz által szolgáltatott és az Alkalmazás által tárolt helyadatok
alapján végezheti az Érintett helyzetének meghatározását az üzletkereső
(legközelebbi üzlet), akciókereső, és a kötelező üzletelem kiválasztása érdekében.
A helyadat küldése az Érintett engedélyéhez kötött, és a megadott engedély
bármikor letiltható a felhasználó készülékén. A helyadat küldésének letiltása nem
akadályozza az Alkalmazás alapműködését; annak használata csupán az üzletkereső
igénybevételének Érintett által történő megkönnyítését célozza.

Adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
kezeli a CO-OP Hungary Zrt.

Adatkezelés célja: Az Alkalmazásba történő regisztrációval a törzsvásárlók számára
saját felület biztosítása, melyen a törzsvásárlói adatok könnyebben és
személyre szabottan hozzáférhetőek, illetve számos kényelmi funkció elérése
biztosított (kuponbeváltás, akciók megjelenítése, kedvenc üzlet kiválasztása stb.).

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

II./8 Push üzenetek

Kezelt adatok köre: Az Érintettnek lehetősége van a mobiltelefonján
történő beállítással push üzenetek küldését illetve fogadását engedélyezni,
amely az Alkalmazás funkciói igénybevételének megkönnyítését célozza. A push
üzenetek engedélyezése esetén (amely bármikor letiltható az Érintett által) az
Érintett értesítést kap. A push üzentek adatai 1 évig kerülnek tárolásra.

Adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
kezeli a CO-OP Hungary Zrt.

Adatkezelés célja: Az Alkalmazásba történő regisztrációval törzsvásárlók számára
saját felület biztosítása, melyen a törzsvásárlói adatok könnyebben és
személyre szabottan hozzáférhetőek, illetve számos kényelmi funkció elérése
biztosított (kuponbeváltás, akciók megjelenítése, kedvenc üzlet kiválasztása stb.).

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

II./9 Alkalmazás használata során gyűjtött adatok

Kezelt adatok köre:
– készülék azonosítója (egyedi token)
– készülék típus és modell
– mobil eszköz IP-címe
– a hozzáférés, használat napja és ideje
– HTTP válaszkód
– az átvitt adatmennyiség
– az Alkalmazás verziója

Adatkezelés időtartama: Naplózás időpontjától számított 5 év.

Adatkezelés célja: Alkalmazás és a szolgáltatások fejlesztése.
Ezen adatok az Érintett beazonosítására alkalmatlanok.

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikke (1) bekezdésének
f) pontja).

II./10 Hírlevél, DM tevékenység

Kezelt adatok köre:
– Név
– Email cím
– Kártyaszám
– Telefonszám (megadása nem kötelező)
– Cím (megadása nem kötelező)

Adatkezelés időtartama: Mindaddig kezeli a CO-OP Hungary Zrt. ezen adatokat,
ameddig az Érintett le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található
leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levéltelét emailben vagy postai úton.

Adatkezelés célja: Adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése
érdekében reklámot tartalmazó üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése
az Érintettek részére.

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.

II./11 Nyereményjátékban való részvétel, nyeremény átadás

Kezelt adatok köre:
– Név
– Lakcím/Postázási cím
– Email cím
– Telefonszám

Adatkezelés időtartama: Cél megvalósulásáig vagyis a nyereményjáték
lebonyolításának időtartama alatt, valamint a nyertes adózással
kapcsolatos adatai 10 évig kerülnek tárolásra.
Az adatok a nyertes személyének kisorsolásával – a nyertes adatainak
kivételével – minden, az Érintett által megadott adat törlésre kerül
az Adatkezelő rendszeréből, kivéve azon adatok, melyet egyéb módon
(pl. hírlevél feliratkozás, regisztráció) során adott meg az Érintett.

Adatkezelés célja: Nyereményjátékban való részvétel biztosítása,
nyereményjáték lebonyolítása, nyeremény kézbesítése és adózási
követelmények teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása, valamint
az adózással kapcsolatos adatok megőrzése jogi kötelezettség alapján
valósul meg.

*Figyelem az applikációba történő regisztráció a weboldali
regisztrációval egyenértékű.

4. COOKIE-K

A CO-OP Hungary Zrt., illetve a megjelölt külső szolgáltatók
a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén
kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza.
Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit
kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett
aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal,
de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A CO-OP Hungary Zrt. a következő cookie-t használja:
– Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett
látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra
szolgálnak, hogy a CO-OP Hungary Zrt. Honlapja hatékonyabban
és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz,
hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően
tudjanak működni.
– Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ
a CO-OP Hungary Zrt. a jobb felhasználói élmény érdekében
(pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb
ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek
időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes
böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció
tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében
– hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
– hogyan fogadhat el új cookie-kat,
– hogyan adhat utasítást böngészőjének arra,
hogy új cookie-t állítson be, vagy
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Weboldalunk az alábbi sütiket használja:

II. Teljesítmény sütik:

Süti neve: _ga
Célja/Funkciója: Statisztikai / A cookie installálva Google Analytics által.
Látogatók, sessionok számának mérésére szolgál
Külsős szolgáltató megjelölése (ha van): Google LLC (1600 Amphitheatre
Parkway Mountain View, CA 94043 USA) www.google.com/analytics
Süti élettartama, érvényessége: 2 év
Süti által hozzáférhető és kezelt adatok: A felhasználó IP címe,
honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama,
a meglátogatott oldalak teljesítménymérése.

Süti neve: _ga_
Célja/Funkciója: Statisztikai / A cookie installálva Google Analytics által.
Annak mérésére szolgál, hogy hogyan használják a látogatok az oldalt.
Külsős szolgáltató megjelölése (ha van): Google LLC (1600 Amphitheatre
Parkway Mountain View, CA 94043 USA) www.google.com/analytics
Süti élettartama, érvényessége: 2 év
Süti által hozzáférhető és kezelt adatok: A felhasználó IP címe,
honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama,
a meglátogatott oldalak teljesítménymérése.

Süti neve: _gat_gtag_UA_6171281_1
Célja/Funkciója: A cookie installálva Google Analytics által.
Eltárolja az egyedi felhasználó azonosítót.
Külsős szolgáltató megjelölése (ha van): –
Süti élettartama, érvényessége: 1 perc
Süti által hozzáférhető és kezelt adatok:-

I. Célzott sütik:

Süti neve: PHPSESSID
Célja/Funkciója: Natív php alkalmazás.
A látogatók egyedi session adatait tartlamazza.
Törlésre kerül, amint az összes böngésző ablakot becsukják.
Külsős szolgáltató megjelölése (ha van): –
Süti élettartama, érvényessége: Session
Süti által hozzáférhető és kezelt adatok:-

Süti neve: Loc, Uvc, __atuvc, __atuvs, xtc
Célja/Funkciója: Beállítva Addthis által. A social media
megosztás miatt. Geolokációs adatok a felhasználó helyének
meghatározása megosztást tükrében.
Külsős szolgáltató megjelölése (ha van): Oracle Corporation addthis.com
Süti élettartama, érvényessége: 1 év
Süti által hozzáférhető és kezelt adatok: A látogató által
használt IP cím, a böngésző típusa, operációs rendszer
jellemzői, látogatás időpontja, a meglátogatott (al)oldal

Süti neve: Facebook pixel kód
Célja/Funkciója: A közösségi oldal felhasználóit követő cookie.
Eltárolja az egyedi felhasználó azonosítót.
Külsős szolgáltató megjelölése (ha van): Facebook
Süti élettartama, érvényessége: 3 hónap
Süti által hozzáférhető és kezelt adatok: A látogatókat azonosítja
a Facebookon, ezen azonosítás alapján lehet őket elérni.

Google által elhelyezett cookie-k (sütik)

Analitikai sütik:
A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása.
A Google Analytics a felhasználók számítógépén tárolt cookie-k
(sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói
interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlap
használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k
(sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a
számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai
információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra.
Ezeket az információkat a Google a Honlap üzemeltetőjének
megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók
holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlap
használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő
szolgáltatásokat teljesítsen a Honlap üzemeltető felé.

Remarketing sütik:
A Google Remarketing szolgáltatásának használatával elhelyezett
sütiket a hatékonyabb online hirdetések érdekében használja a
CO-OP Hungary Zrt.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további
információ megtekinthető a következő linken:
http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google Inc. (székhely: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View,
CA 94043) adatvédelmi nyilatkozata megtekinthető az alábbi linken:
http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.

Facebook által elhelyezett cookie-k (sütik)

A CO-OP Hungary Zrt. Facebook oldalt üzemeltet, mely
közvetlenül elérhető honlapjáról.

Facebook Ireland Ltd. (székhely: 4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) is elhelyez az
Érintett számítógépén különböző cookiekat, melyekről bővebben a
https://hu-hu.facebook.com/policies/cookies/ címen tájékozódhat,
ahol a cookiek letiltásával kapcsolatban is informálódhat.

A Honlap külső (nem az adatkezelő vagy adatfeldolgozók
által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat
és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját
cookie vagy egyéb fájljaikat az Érintett számítógépén, adatokat
gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekkel
kapcsolatban az Adatkezelő minden felelősségét kizárja.

5. ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen a CO-OP Hungary Zrt., illetve a CO-OP Hungary Zrt.
belső munkatársai, jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik
személy(ek) részére a jelen Adatkezelési Tájékoztatóan meghatározottakon túl
nem adják át.

Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
– CO-OP Hungary Zrt. a honlap üzemeltetése során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:
A hírlevél kiküldése érdekében a Szintézis Informatikai Zártkörűen Működő
Részvénytársaságot (9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2.)
– Tárhelyszolgáltató, honlap üzemeltető: Sky Marketing Kft.
(1036 Budapest, Lajos utca 80.),
– Az informatikai rendszerek üzemeltetése érdekében az InterJnet Kft.-t
(5100 Jászberény, Apponyi tér 1.),
– Az adatok informatikai rendszerben való rögzítése érdekében a JOB Személyzeti
Tanácsadó Kft-t (1094 Budapest, Angyal utca 24.).

6. ADATTOVÁBBÍTÁS

A CO-OP Hungary Zrt. a rögzített adatokat az alábbi esetekben és címzettek
részére továbbítja:

Franchise partner vagy egyéb címzett részére, ha az Érintett a
kapcsolatfelvételi űrlapon megnevezett franchise partnerrel vagy egyéb
szolgáltatóval szemben, akinek tevékenysége, szolgáltatása a CO-OP Hungary Zrt.
tevékenységével összefügg panasszal él, úgy a panasz kivizsgálása érdekében
a CO-OP Hungary Zrt. továbbítja azon címzett részére, amely a panasszal Érintett.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási
hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok
közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik
a CO-OP Hungary Zrt.-t. A CO-OP Hungary Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a
hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak
annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.

Az Érintett által megadott adatok egyéb célból történő továbbítására nem kerül sor.

7. ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

7.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Az Érintettnek joga van arra, hogy a CO-OP Hungary Zrt. által tárolt személyes
adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor
kikérje, ellenőrizze, hogy a CO-OP Hungary Zrt. milyen adatot tart nyilván róla,
továbbá és jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon.
Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles
eljuttatni a CO-OP Hungary Zrt. részére és az igényelt adatokat írásban (elektronikusan
vagy postai úton küldött levélben) adja meg a CO-OP Hungary Zrt., szóbeli
tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:
– kezelt adatok körének meghatározása,
– adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
– adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok,
vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
– adatforrás megjelölése.

A CO-OP Hungary Zrt. a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát
első alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Az Érintett által
kért további másolatokért a CO-OP Hungary Zrt. az adminisztratív költségeken alapuló,
észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton kéri a
másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus
formátumban bocsátja a CO-OP Hungary Zrt. az Érintett rendelkezésre.

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt
adatok helyességével nem ért egyet úgy a 7. pontban meghatározottak szerint
kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését,
kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen,
illetve a 8. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

7.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Érintett kérelmére a CO-OP Hungary Zrt. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti
az Érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos
adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által megjelölt tartalommal. A CO-OP Hungary Zrt.
minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel
a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy
aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet e címzettek adatairól
tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

7.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén a CO-OP Hungary Zrt.
korlátozza az adatkezelést, ha
– az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a CO-OP Hungary Zrt.
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
– az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását,
– CO-OP Hungary Zrt. – nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez
vagy védelméhez,
– az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a CO-OP Hungary Zrt.
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

A CO-OP Hungary Zrt. az Érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést,
az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

7.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Érintett kérésére a CO-OP Hungary Zrt. indokolatlan késedelem nélkül
törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok
valamelyike fennáll:
i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a
CO-OP Hungary Zrt. gyűjtötte vagy más módon kezelte;
ii) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását,
és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
iii) az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen,
és nincs jogszerű ok az adatkezelésre,
iv) az Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés
célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben
az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik,
v) a személyes adatokat a CO-OP Hungary Zrt. jogellenesen kezeli;
vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az Érintettet a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges
i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból
vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné
tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy amennyiben az Érintett által megadott
adatok kezelése szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Érintett
önkéntes hozzájárulásán alapul, joga van arra, hogy gépileg értelmezhető formában
megkapja azon személyes adatait,
amit közvetlenül Ő adott meg a
CO-OP Hungary Zrt. részére.

Az Érintett a rá vonatkozó, CO-OP Hungary Zrt. rendszerében megtalálható
személyes adatokat:
– tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja
(xml formátumban),
– jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
– kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez
technikailag megvalósítható a CO-OP Hungary Zrt. rendszerében.

A CO-OP Hungary Zrt. az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben
vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti.
A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy a CO-OP Hungary Zrt. meggyőződjön arról,
hogy valóban az arra jogosult Érintett kíván élni e jogával. A jog gyakorlása nem jár
automatikusan az adatnak a CO-OP Hungary Zrt. rendszereiből való törlésével.

7.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes
adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve az Érintett jogosult
arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés
célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.
Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés
érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból
nem kezeli a CO-OP Hungary Zrt.

Az Érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél
esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva tud.

7.7. Az elhunyt Érintett megillető jogok más által történő érvényesítése

Az Érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat,
mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához,
adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési
rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban
foglalt, a CO-OP Hungary Zrt.-nél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy
jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt személy a CO-OP Hungary Zrt.- nél több ilyen
nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy
érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében
megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az Érintett Polgári Törvénykönyv
szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az Érintett halálát követő öt éven belül
(több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a
fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli
rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-,
a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:
– az elhunyt Érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal
vagy bírósági határozattal, valamint
– saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói
minőségét – közokirattal igazolja.

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen
a CO-OP Hungary Zrt.- vel szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás
– során – az Infotv. és a Rendelet szerinti, – az elhunytat életében megillető jogok
illetik meg és kötelezettségek terhelik.

A CO-OP Hungary Zrt. írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót
a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt
kifejezetten megtiltotta.

7.8. Kérelem teljesítésének határideje

A CO-OP Hungary Zrt. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az
7.1-7.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül
tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről, valamint arról,
hogy a törzsvásárló panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet
bírósági jogorvoslati jogával. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét
és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez
esetben a késedelem okainak megjelölésével a CO-OP Hungary Zrt. a kérelem
kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az
Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a CO-OP
Hungary Zrt. elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen
az ismétlődő jellegre figyelemmel) a CO-OP Hungary Zrt. a kérelem teljesítéséért
észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő
az intézkedést. Ennek bizonyítása a CO-OP Hungary Zrt.-t terheli.

A CO-OP Hungary Zrt. minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi
helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel
a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul
nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére a CO-OP Hungary Zrt. tájékoztatja
e címzettekről.

7.9. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni
vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a CO-OP Hungary
Zrt.-től vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban
az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért,
ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az
adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a CO-OP Hungary Zrt.
jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.
A CO-OP Hungary Zrt., illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja,
hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

8. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az Érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja.
Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név: CO-OP Hungary Zrt.
Levelezési: 1476 Budapest, Pf.: 370
Telefonszám: +36 (80) 870-220, +36-1/455-54-00
E-mailcím: adatkezeles@coop.hu

Az Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha a CO-OP Hungary Zrt. bizonyítja,
hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet. Ha az Érintett kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre
figyelemmel) a CO-OP Hungary Zrt. a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat
számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása a CO-OP
Hungary Zrt. terheli. Ha a CO-OP Hungary Zrt.-nek kétsége merül fel a kérelmet
benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező
személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az Érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv
(2013. évi V. törvény) alapján
a. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa
utca 9-11. www.naih.hu) fordulhat vagy
b. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – az Érintett választása szerint – a
lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását
és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek).

9. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt
vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi. A CO-OP Hungary Zrt. az adatvédelmi incidenssel
kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása,
valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
az incidenssel Érintett személyes adatok körét, az Érintettek körét és számát, az
incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket.
Ha a CO-OP Hungary Zrt. úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár
az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de
legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az
adatvédelmi incidensről.

10. ADATBIZTONSÁG

A CO-OP Hungary Zrt. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról,
megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják,
hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent
megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan
felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is,
hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy
átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A CO-OP Hungary Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása
során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti,
hogy a kezelt adat:
– az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
– hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
– változatlansága igazolható (adatintegritás);
– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A CO-OP Hungary Zrt. az adatkezelés során megőrzi
– a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
– a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát
és teljességét;
– a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak
szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre
álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

10.1. Biztonsági mentések kezelésének rendje

A CO-OP Hungary Zrt. az informatikai rendszerek védelemmel kapcsolatos
feladatai körében gondoskodik különösen az adatállományok helyreállításának
lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről
és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (biztonsági mentés).

Ennek megfelelően a CO-OP Hungary Zrt. – az elektronikusan tárolt adatok
elvesztésének megakadályozása érdekében – a személyes adatokat is tartalmazó
adatbázisának adataiból rendszeresen, külön adathordozóra napi, heti, havi és
éves biztonsági mentést készít.

A biztonsági mentések tárolásának helye:
Magyar Telekom adatparkban elhelyezett szerver elkülönített mappája, és ugyanott lévő
szalagos mentőegység, továbbá a CO-OP Hungary Zrt. székhelyén található tűzkazetta

A biztonsági mentések tárolásának időtartama: a napi, heti és havi biztonsági
mentések felülírják magukat, az éves mentéseket pedig 8 évig őrizzük.
A biztonsági mentések törlésének rendje: 8 év elteltével véglegesen megsemmisítésre kerül

A biztonsági mentéshez való hozzáférés: A biztonsági mentésekhez való hozzáférés
korlátozott, csak meghatározott jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá.
Az adatokhoz kizárólag megfelelő személyazonosítás után lehet hozzáférni
(legalább felhasználónév és jelszó). A biztonsági mentések visszaállítása csak
és kizárólag a rendszer megsemmisülése vagy adatvesztés esetén történhet, az erre
feljogosított Informatikai vezető kezdeményezésére és a cég
vezérigazgatójának jóváhagyásával.

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

A CO-OP Hungary Zrt. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót
az Érintettek www.coop.hu honlapon és/vagy az Alkalmazáson keresztül történő
előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba
lépését követően az Érintett – tiltakozás esetét kivéve – a Honlap, az Alkalmazás
vagy a CO-OP Hungary Zrt. által biztosított egyéb szolgáltatás igénybevételével
ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2021.04.28 napjától érvényes.