ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
2024. március 1-től hatályba lépő Coop.hu & Coop Klub MobilApp Adatkezelési tájékoztatója.

www.coop.hu
COOP KLUB MOBILAPP

A CO-OP Hungary Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő vagy CO-OP Hungary Zrt.) a www.coop.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap), valamint a Coop Klub Mobilapplikáció (a továbbiakban: MobilApp) működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapot, valamint a MobilAppot használók (a továbbiakban együttesen: Érintett) adatait kezeli.

Az adatok kezelésével összefüggésben a CO-OP Hungary Zrt. ezúton tájékoztatja az Érintetteket a Honlapon, valamint az MobilAppban általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. Jelen Tájékoztató folyamatosan elérhető a Honlapon és az MobilAppban.

Mind a Honlap, mind a MobilApp használható bejelentkezés nélkül, vendég felhasználóként is. Ebben az esetben a CO-OP Hungary Zrt. nem kezel személyes adatokat.

Azokra a felhasználókra, akik COOP törzsvásárlóként bejelentkeznek akár a Honlapra, akár a MobilAppra, kiterjed a jelen tájékoztató, valamint a COOP Törzsvásárlói Program adatkezelési tájékoztatójának hatálya is. Ez utóbbi a COOP Törzsvásárlói Program általános szerződési feltételeinek mellékletét képezi, és megtekinthető a Honlapon a Coop Klub általános információk menüpontban, valamint a MobilAppon is.

1.             FOGALMAK

 1. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 2. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 3. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 4. „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 5. „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 6. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 7. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 8. „az érintett hozzájárulása”: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 9. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

2.             ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Ha a jelen tájékoztató másként nem rendelkezik, az adatkezelés jogalapja a Honlap, valamint az MobilApp működtetésével összefüggésben minden alább meghatározott adatkezelésre a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet („GDPR”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.

Az Érintett jogosult a CO-OP Hungary Zrt.-hez intézett írásos bejelentés útján az adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az adatai törlését kérni.

3.             KEZELT ADATOK KÖRE, ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDEJE

3.1. Regisztráció

Kezelt adatok köre:

 • Név
 • Születési név (megadása nem kötelező)
 • Születési dátum
 • A törzsvásárló neme (megadása nem kötelező)
 • Email cím
 • Telefonszám (megadása nem kötelező),
 • COOP törzsvásárlói kártyaszám (megadása nem kötelező)
 • Lakcím
 • mely üzletben vásárol leggyakrabban

Adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a CO-OP Hungary Zrt.

Adatkezelés célja: Amennyiben megadja a törzsvásárlói kártya számát, úgy az adatkezelés célja a honlapon saját felület és az oda való belépés biztosítása, melyen a törzsvásárlói adatok könnyebben és személyre szabottan hozzáférhetőek. Ha az Érintett nem adja meg a törzsvásárlói kártya számát, akkor a regisztrációval új törzsvásárlói jogviszonyt hoz létre.

Az adatokat kényelmi funkciók (pl. speciális online kuponok, pontegyenleg nyomon követése, törzsvásárlóknak szóló naprakész ajánlatok összegyűjtése) biztosítására, továbbá személyre szabott (pl. nőnapi) és minden törzsvásárlónak szóló tájékoztatók, üzenetek, ajánlatok küldésére is felhasználjuk.

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.
3.2. Törzsvásárlói jogviszonyhoz kapcsolódó adatok
Kezelt adatok köre:

 • Pontegyenleg,
 • Utolsó vásárlás időpontja,
 • Következő pontegyenleg értékelésének napja,
 • Következő 500 Ft-os kupon eléréséhez szükséges pontmennyiség,

Adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a CO-OP Hungary Zrt.

Adatkezelés célja: Az adatokat kényelmi funkciók (pl. speciális online kuponok, pontegyenleg nyomon követése, törzsvásárlóknak szóló naprakész ajánlatok összegyűjtése) biztosítására, továbbá személyre szabott (pl. nőnapi) és minden törzsvásárlónak szóló tájékoztatók, üzenetek, ajánlatok küldésére is felhasználjuk.

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.
3.3. Kapcsolatfelvételi űrlap
Kezelt adatok köre:

 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám (megadása nem kötelező)
 • COOP törzsvásárlói kártyaszám (megadása nem kötelező)
 • Megkeresés típusa
 • Érintett üzlet
 • Üzenet szövege

Adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a CO-OP Hungary Zrt. a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatokat. Panasz esetén a panaszról felvett jegyzőkönyvek 3 évig kerülnek megőrzésre.

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás az Érintettel, adott esetben panaszának kezelése.

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.
3.4. Hírlevél, DM tevékenység
Kezelt adatok köre:

 • Név
 • Email cím
 • COOP törzsvásárlói kártyaszám
 • Telefonszám (megadása nem kötelező)
 • Cím (megadása nem kötelező)

Adatkezelés időtartama: Mindaddig kezeli a CO-OP Hungary Zrt. ezen adatokat, ameddig az Érintett le nem iratkozik a hírlevélről a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva vagy amíg nem kéri levételét emailben vagy postai úton.

Adatkezelés célja: Adatkezelő termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében reklámot tartalmazó üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az Érintettek részére.

Adatkezelés jogalapja: a CO-OP Hungary Zrt. közvetlen üzletszerzésre vonatkozó jogos érdeke [GDPR, 6. cikk (1) bekezdés f) pont].
3.5. Honlap használata során gyűjtött adatok
 Kezelt adatok köre: Technikai adatok, mint Érintett IP címe, látogatás dátuma és időpontja, böngészőjének típusa, a megtekintett és az előzőleg látogatott weboldal címe, melyet a rendszer a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplóz.

Adatkezelés időtartama: Naplózás időpontjától számított 5 év.

Adatkezelés célja: Honlap és a szolgáltatások fejlesztése. Ezen adatok az Érintett beazonosítására alkalmatlanok.

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR, 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
3.6. Nyereményjátékban való részvétel és nyeremény átadás
 Kezelt adatok köre:

 • Név
 • Lakcím/Postázási cím
 • Email cím
 • Telefonszám

Adatkezelés időtartama: Cél megvalósulásáig vagyis a nyereményjáték lebonyolításának időtartama alatt valamint a nyertes adózással kapcsolatos adatai 10 évig kerülnek tárolásra.

Az adatok a nyertes személyének kisorsolásával – a nyertes adatainak kivételével – minden, az Érintett által megadott adat törlésre kerül az Adatkezelő rendszeréből, kivéve azon adatok, melyet egyéb módon (pl. hírlevél feliratkozás vagy regisztráció során adott meg az Érintett.

Adatkezelés célja: Nyereményjátékban való részvétel biztosítása nyereményjáték lebonyolítása, nyeremény kézbesítése és adózási követelmények teljesítése.

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása valamint az adózással kapcsolatos adatok megőrzése jogi kötelezettség alapján valósul meg [GDPR, 6. cikk (1) bekezdés a) és c) pont].
3.7. Kuponlista
Kezelt adatok köre:

 • COOP Klub kártya száma és vonalkódja
 • Kuponkategóriák (utalványok, kuponok, egyedi kuponok)
 • Kuponátvétel módja (nyomtatott vagy mobilkupon)
 • MobilAPP kuponok

Adatkezelés időtartama: A Törzsvásárlói Programmal összefüggő adatokat a Törzsvásárlói Programban történő részvétel ideiéig, ennek hiányban a Törzsvásárlói Program megszűnésének idejéig, vagy az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a CO-OP Hungary Zrt..

Adatkezelés célja: A MobilAppba történő regisztrációval a törzsvásárlóink számára saját felületet biztosítunk. Ennek egyik eleme a törzsvásárló által személy szerint felhasználható kuponok nyilvántartása. Egyes kuponok emellett a Honlapon is megtekinthetők.

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulás.
3.8. Akciós újságok
Kezelt adatok köre:

 • mely üzletben ajánlatait szeretné látni a vásárló

Adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a CO-OP Hungary Zrt..

Adatkezelés célja: Az MobilAppba történő regisztrációval a törzsvásárlóink számára saját felületet biztosítunk. Ennek egyik elemeként elérhető a regisztrációkor megadott üzletre vonatkozó akciós újságok tartalma.

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása.
3.9. Üzletkereső és helyadatok kezelése
Kezelt adatok köre: Az MobilApp a felhasználó beleegyezése alapján a mobileszköz által szolgáltatott és az MobilApp által tárolt helyadatok alapján végezheti az Érintett helyzetének meghatározását az üzletkereső (legközelebbi üzlet), akciókereső, és a kötelező üzletelem kiválasztása érdekében.

Adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli a CO-OP Hungary Zrt.. A helyadat küldése az Érintett engedélyéhez kötött, és a megadott engedély bármikor letiltható a felhasználó készülékén. A helyadat küldésének letiltása nem akadályozza az MobilApp alapműködését; annak használata csupán az üzletkereső igénybevételének Érintett által történő megkönnyítését célozza.

Adatkezelés célja: a MobilApp felhasználói számára biztosítani, hogy a hozzájuk közeli COOP üzleteket könnyebben megtalálhassák, és tájékozódhassanak ezen üzletek akcióiról.

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR, 6. cikk (1) bekezdés a) pont].
3.10. Push üzenetek
Kezelt adatok köre: Az Érintettnek lehetősége van a mobiltelefonján történő beállítással push üzenetek küldését illetve fogadását engedélyezni, amely a MobilApp funkciói igénybevételének megkönnyítését célozza. A push üzenetek engedélyezése esetén (amely bármikor letiltható az Érintett által) az Érintett értesítést kap.

Adatkezelés időtartama: Az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az üzenet elküldésétől számított 1 évig kezeli a CO-OP Hungary Zrt..

Adatkezelés célja: Az Érintett naprakész tájékoztatása az általa igénybe vehető kuponokról és ajánlatoktól.

Adatkezelés jogalapja: Érintett önkéntes hozzájárulása [GDPR, 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

 

3.11. MobilApp használata során gyűjtött adatok

Kezelt adatok köre:

 • készülék azonosítója (egyedi token)
 • készülék típus és modell
 • mobil eszköz IP-címe
 • a hozzáférés, használat napja és ideje
 • HTTP válaszkód
 • az átvitt adatmennyiség
 • a MobilApp verziója

Adatkezelés időtartama: Naplózás időpontjától számított 5 év.

Adatkezelés célja: MobilApp és a szolgáltatások fejlesztése. Ezen adatok az Érintett beazonosítására alkalmatlanok.

Adatkezelés jogalapja: Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja).

4.                            COOKIE-K

A CO-OP Hungary Zrt., illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében az Érintett számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni az Érintett aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

A CO-OP Hungary Zrt. a következő cookie-t használja:

 • Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k az Érintett látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a CO-OP Hungary Zrt. Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes MobilAppok megfelelően tudjanak működni.
 • Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a CO-OP Hungary a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy az Érintett az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Érintett saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,
 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,
 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-

Weboldalunk az alábbi sütiket használja:
I. Nélkülözhetettlen sütik

Süti neve: wordpress_*

Célja/Funkciója: WordPress cookie bejelentkezett felhasználónál.

Külsős szolgáltató megjelölése (ha van): –

Süti élettartama, érvényessége: session vége

Session Süti által hozzáférhető és kezelt adatok: Ez a süti nem kezel személyes adatokat.

Süti neve: wordpress_logged_in_*

Célja/Funkciója: WordPress cookie bejelentkezett felhasználónál.

Külsős szolgáltató megjelölése (ha van): –

Süti élettartama, érvényessége: session vége

Session Süti által hozzáférhető és kezelt adatok:Ez a süti nem kezel személyes adatokat.

Süti neve: Balance_IDmp
Célja/Funkciója: Saját süti, amely a weboldalon elvégzett műveleteket segíti, felhasználói információkat nem tárol.

Külsős szolgáltató megjelölése (ha van): –

Süti élettartama, érvényessége: session vége

Session Süti által hozzáférhető és kezelt adatok:Ez a süti nem kezel személyes adatokat.

 
II. Teljesítmény sütik:

Süti neve: _ga
Célja/Funkciója: Statisztikai / A cookie installálva Google Analytics által. Látogatók, sessionok számának mérésére szolgál

Külsős szolgáltató megjelölése (ha van): Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) www.google.com/analytics

Süti élettartama, érvényessége: 2 év

Süti által hozzáférhető és kezelt adatok: A felhasználó IP címe, honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama, a meglátogatott oldalak teljesítménymérése.

Süti neve: _ga_G-5VLCN421Q1
Célja/Funkciója: Statisztikai / A cookie installálva Google Analytics által. Annak mérésére szolgál, hogy hogyan használják a látogatók az oldalt.

Külsős szolgáltató megjelölése (ha van): Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) www.google.com/analytics

Süti élettartama, érvényessége: 2 év

Süti által hozzáférhető és kezelt adatok: A felhasználó IP címe, honlap elérési útvonala, a böngészés időpontja és időtartama, a meglátogatott oldalak teljesítménymérése.

Süti neve: ad_user_data
Célja/Funkciója: Statisztikai / Engedélyt ad a gyűjtött felhasználói adatok megosztásához a Google-lal

Külsős szolgáltató megjelölése (ha van): Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) www.google.com/analytics

Süti élettartama, érvényessége: 2 év

Süti által hozzáférhető és kezelt adatok: A felhasználó user ID

Süti neve: ad_personalization
Célja/Funkciója: Statisztikai / Engedélyt ad a Google-nak a gyűjtött felhasználói adatok felhasználásához célzott hirdetésekhez a Google Ads, Display & Video 360, Search Ads 360 szolgáltatásokon

Külsős szolgáltató megjelölése (ha van): Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland) www.google.com/analytics

Süti élettartama, érvényessége: 2 év

Süti által hozzáférhető és kezelt adatok: A felhasználó user ID

III. Célzott sütik:

Süti neve: Loc, Uvc,   atuvc,   atuvs, xtc
Célja/Funkciója: Beállítva Addthis által. A social media megosztás miatt. Geolokációs adatok a felhasználó helyének meghatározása megosztást tükrében.

Külsős szolgáltató megjelölése (ha van): Oracle Corporation addthis.com

Süti élettartama, érvényessége: 1 év

Süti által hozzáférhető és kezelt adatok: A látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, operációs rendszer jellemzői, látogatás időpontja, a meglátogatott (al)oldal
Süti neve: Facebook pixel kód
Célja/Funkciója: A közösségi oldal felhasználóit követő cookie. Eltárolja az egyedi felhasználó azonosítót.

Külsős szolgáltató megjelölése (ha van): Facebook

Süti élettartama, érvényessége: 3 hónap

Süti által hozzáférhető és kezelt adatok: A látogatókat azonosítja a Facebookon, ezen azonosítás alapján lehet őket elérni.
Google által elhelyezett cookie-k (sütik)
 Analitikai sütik:

A Google Analytics a Google Inc. („Google”) elemző-szolgáltatása. A Google Analytics a felhasználók számítógépén tárolt cookie-k (sütik) segítségével elemzi a Honlapon létrejött felhasználói interakciókat. A webanalitikai célú adatkezelés jogalapja a Honlap használójának önkéntes hozzájárulása. Az analitikai célú cookie-k (sütik) anonimizált és aggregált adatok, amelyek alapján a számítógép beazonosítása nehézkes, azonban az nem zárható ki.

A Google Analytics cookie-k (sütik) által gyűjtött analitikai információk a Google szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra. Ezeket az információkat a Google a Honlap üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a felhasználók holnaplátogatási szokásait, riportokat állítson össze a Honlap használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen a Honlap üzemeltető felé.

Remarketing sütik:

A Google Remarketing szolgáltatásának használatával elhelyezett sütiket a hatékonyabb online hirdetések érdekében használja a CO-OP Hungary Zrt.

A Google által használt cookie-król (sütikről) további információ megtekinthető a következő linken: http://www.google.com/policies/technologies/ads/

A Google adatvédelmi tájékoztatója megtekinthető az alábbi linken: http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/.
Facebook által elhelyezett cookie-k (sütik)
A CO-OP Hungary Zrt. Facebook oldalt üzemeltet, mely közvetlenül elérhető honlapjáról.

Meta Platforms Ireland Limited (a Facebook üzemeltetője; székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írország) is elhelyez az Érintett számítógépén különböző cookiekat, melyekről bővebben a https://hu- hu.facebook.com/policies/cookies/ címen tájékozódhat, ahol a cookiek letiltásával kapcsolatban is informálódhat.

A Honlap külső (nem az adatkezelő vagy adatfeldolgozók által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmazhat és ezen linkeken elérhető oldalak esetleg elhelyezhetik saját cookie vagy egyéb fájljaikat az Érintett számítógépén, adatokat gyűjthetnek, vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekkel kapcsolatban az Adatkezelő minden felelősségét kizárja.

5.             ADATOKAT MEGISMERŐ SZEMÉLYEK KÖRE, ADATFELDOLGOZÁS

Az adatokat elsődlegesen a CO-OP Hungary Zrt., illetve a CO-OP Hungary Zrt. belső munkatársai, jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személy(ek) részére a jelen Adatkezelési Tájékoztatóan meghatározottakon túl nem adják át.

Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 • CO-OP Hungary Zrt. a honlap üzemeltetése során az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe: A hírlevél kiküldése érdekében a Szintézis Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (9023 Győr, Tihanyi Árpád út 2.)
 • Tárhelyszolgáltató, honlap üzemeltető: Sky Marketing (1036 Budapest, Lajos utca 80.),
 • Az informatikai rendszerek üzemeltetése érdekében az InterJnet -t (5100 Jászberény, Apponyi tér 1.),
 • Az adatok informatikai rendszerben való rögzítése érdekében a JOB Személyzeti Tanácsadó Kft-t(1094 Budapest, Angyal utca 24.).

6.             ADATTOVÁBBÍTÁS

 A CO-OP Hungary Zrt. a rögzített adatokat az alábbi esetekben és címzettek részére továbbítja:

Franchise partner vagy egyéb szolgáltató részére, ha az Érintett a kapcsolatfelvételi űrlapon megnevezett franchise partnerrel vagy egyéb szolgáltatóval szemben, akinek tevékenysége, szolgáltatása a CO-OP Hungary Zrt. tevékenységével összefügg panasszal él, úgy a panasz kivizsgálása érdekében a CO-OP Hungary Zrt. továbbítja azon címzett részére, amely a panasszal Érintett.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a CO-OP Hungary Zrt.-t. A CO-OP Hungary Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az Érintett által megadott adatok egyéb célból történő továbbítására nem kerül sor.

7.             ÉRINTETTET MEGILLETŐ JOGOK

7.1.       Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
Az Érintettnek joga van arra, hogy a CO-OP Hungary Zrt. által tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy a CO-OP Hungary Zrt. milyen adatot tart nyilván róla, továbbá és jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. Az Érintett az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni a CO-OP Hungary Zrt. részére és az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg a CO-OP Hungary Zrt., szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása,
 • adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

A CO-OP Hungary Zrt. a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítja az Érintett részére. Az Érintett által kért további másolatokért a CO-OP Hungary Zrt. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton kéri a másolat kiadást úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja a CO-OP Hungary Zrt. az Érintett rendelkezésre.

Az Érintett a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet úgy a 7. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 8. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.
7.2.       Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog
Az Érintett kérelmére a CO-OP Hungary Zrt. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Érintett által, írásban megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Érintett által megjelölt tartalommal. A CO-OP Hungary Zrt. minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintettet e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.
7.3.       Adatkezelés korlátozáshoz való jog
Az Érintett jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén a CO-OP Hungary Zrt. korlátozza az adatkezelést, ha

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a CO-OP Hungary Zrt. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • CO-OP Hungary Zrt. – nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a CO-OP Hungary jogos indokai elsőbbséget élveznek- e az Érintett jogos indokaival szemben.

A CO-OP Hungary Zrt. az Érintettet, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
7.4.       Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
Az Érintett kérésére a CO-OP Hungary Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Co-op Hungary Zrt. gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) az Érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv) az Érintett tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, v) a személyes adatokat a CO-OP Hungary Zrt. jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor. Az Érintettet a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból,

amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
7.5.       Adathordozhatósághoz való jog
 Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy amennyiben az Érintett által megadott adatok kezelése szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Érintett önkéntes hozzájárulásán alapul, joga van arra, hogy gépileg értelmezhető formában megkapja azon személyes adatait, amit közvetlenül Ő adott meg a CO-OP Hungary Zrt. részére.

Az Érintett a rá vonatkozó, CO-OP Hungary Zrt. rendszerében megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja (xml formátumban),
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható a CO-OP Hungary Zrt. rendszerében.

 

A CO-OP Hungary Zrt. az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy a CO-OP Hungary Zrt. meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult Érintett kíván élni e jogával. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak a CO-OP Hungary Zrt. rendszereiből való törlésével.
7.6.       Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen
 Az Érintett a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is illetve az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezeli a CO-OP Hungary Zrt..

Az Érintett tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton) illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva tud.
7.7.       Az elhunyt Érintett megillető jogok más által történő érvényesítése
 Az Érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a CO-OP Hungary Zrt.-nél tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt személy a CO-OP Hungary Zrt.- nél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az Érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az Érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

 • az elhunyt Érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint
 • saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen a CO-OP Hungary Zrt.- vel szembeni, valamint a Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során – az Infotv. és a Rendelet szerinti,

– az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

A CO-OP Hungary Zrt. írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.
7.8.       Kérelem teljesítésének határideje
A CO-OP Hungary Zrt. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az 7.17.6. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről, valamint arról, hogy a törzsvásárló panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével a CO-OP Hungary Zrt. a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a CO- OP Hungary Zrt. elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.

Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) a CO-OP Hungary Zrt. a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő az intézkedést. Ennek bizonyítása a CO-OP Hungary Zrt.-t terheli.

A CO-OP Hungary Zrt. minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére a CO-OP Hungary Zrt. tájékoztatja e címzettekről.
7.9.            Kártérítés és sérelemdíj
 Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a CO-OP Hungary Zrt.-től vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a CO-OP Hungary Zrt. jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. A CO-OP Hungary Zrt., illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

8.             JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 Az Érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja. Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.

Az Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja: Név: CO-OP Hungary Zrt.

Levelezési: 1476 Budapest, Pf.: 370

Telefonszám: +36 (80) 870-220, +36-1/455-54-00

E-mailcím: adatkezeles@coop.hu

Az Érintett jogait érvényesíteni nem tudja, ha a CO-OP Hungary Zrt. bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az Érintettet. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) a CO-OP Hungary Zrt. a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása a CO-OP Hungary Zrt. terheli. Ha a CO-OP Hungary Zrt.-nek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Az Érintett az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

 1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9- 11. www.naih.hu) fordulhat vagy
 2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – az Érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

9.             ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. A CO-OP Hungary Zrt. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel Érintett személyes adatok körét, az Érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha a CO-OP Hungary Zrt. úgy ítéli meg, hogy egy adott incidens magas kockázattal jár az Érintettek jogaira és szabadságaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az Érintettet és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

10.         ADATBIZTONSÁG

 A CO-OP Hungary Zrt. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A CO-OP Hungary Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

A CO-OP Hungary Zrt. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

10.1.        Biztonsági mentések kezelésének rendje
 A CO-OP Hungary Zrt. az informatikai rendszerek védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (biztonsági mentés).

Ennek megfelelően a CO-OP Hungary Zrt. – az elektronikusan tárolt adatok elvesztésének megakadályozása érdekében – a személyes adatokat is tartalmazó adatbázisának adataiból rendszeresen, külön adathordozóra napi, heti, havi és éves biztonsági mentést készít.

A biztonsági mentések tárolásának helye: Magyar Telekom adatparkban elhelyezett szerver elkülönített mappája, és ugyanott lévő szalagos mentőegység, továbbá a CO-OP Hungary Zrt. székhelyén található tűzkazetta

A biztonsági mentések tárolásának időtartama: a napi, heti és havi biztonsági mentések felülírják magukat, az éves mentéseket pedig 8 évig őrizzük

A biztonsági mentések törlésének rendje: 8 év elteltével véglegesen megsemmisítésre kerül

A biztonsági mentéshez való hozzáférés: A biztonsági mentésekhez való hozzáférés korlátozott, csak meghatározott jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá. Az adatokhoz kizárólag megfelelő személyazonosítás után lehet hozzáférni (legalább felhasználónév és jelszó). A biztonsági mentések visszaállítása csak és kizárólag a rendszer megsemmisülése vagy adatvesztés esetén történhet, az erre feljogosított Informatikai vezető kezdeményezésére és a cég vezérigazgatójának jóváhagyásával.

11.         EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 A CO-OP Hungary Zrt. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Érintettek Honlapon és/vagy az MobilAppon keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Érintett – tiltakozás esetét kivéve – a Honlap, az MobilApp vagy a CO-OP Hungary Zrt. által biztosított egyéb szolgáltatás igénybevételével ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2024.03.01. napjától érvényes.