ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2023. július 13-ig érvényben lévő Coop.hu & Coop Klub MobilApp Adatkezelési tájékoztatója.

www.coop.hu
COOP KLUB MOBILAPP

Törzsvásárló a törzsvásárlói kártyaigénylő lap kitöltésével és aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy
személyes adatait, illetve a Coop Klub kártyával végrehajtott tranzakciókra vonatkozó adatokat
a CO-OP Hungary Zrt. nyilvántartsa, kezelje, tárolja és feldolgozza jelen tájékoztatóban
foglaltak szerint.

1. FOGALMAK

a) „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit
az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is
meghatározhatja;

b) „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”
jelen dokumentumban: „törzsvásárló”) vonatkozó bármely információ; azonosítható
az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

c) „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így
a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás,
lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon
történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
törlés, illetve megsemmisítés;

d) „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli
kezelésük korlátozása céljából;

e) „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája,
amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő
bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez,
gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz,
érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy
mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

f) „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség
vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

g) „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy
bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül
attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes
adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek
általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az
alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

h) „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő
tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy
beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

i) „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

Az adatkezelés jogalapja: a Törzsvásárlói program (a továbbiakban úgyis, mint: Program)
működésével összefüggésben minden alább meghatározott adatkezelésre a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
(általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU)
2016/679 Rendelet („Rendelet”) 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a törzsvásárló
önkéntes hozzájárulása alapján kerül sor.
A törzsvásárló jogosult a CO-OP Hungary Zrt.-hez intézett írásos bejelentés útján az
adatkezeléshez adott hozzájárulását részlegesen vagy teljesen visszavonni, illetve az
adatai törlését kérni.
Amennyiben a törzsvásárló az adatkezelési, illetve adattovábbítási hozzájárulást oly
mértékben vonja vissza, hogy az lehetetlenné teszi az általa lebonyolított ponttranzakciók
begyűjtését, nyilvántartását, elszámolását, vagy egyéb, a Programhoz kapcsolódó jogok
érvényesítését, illetve kötelezettségek teljesítését, valamint az adatai törlését kéri, úgy a
nyilatkozata egyúttal a törzsvásárlói jogviszony felmondását is eredményezi a törzsvásárló
részéről.

2. ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS IDEJE

Adatkezelés ideje: A CO-OP Hungary Zrt. a törzsvásárlók adatait kizárólag a Program
működésének időtartama alatt tárolja, annak céljaival összhangban kezeli, továbbítja. A
törzsvásárló adatait a törzsvásárlónak a Programban való részvétele, illetve magának a
Programnak a megszűnése napjától számított 6 hónap elteltével a CO-OP Hungary Zrt.
törli.

Adatkezelés célja: A kártyaigénylő lapon megadott adatok:

1) vezetéknév, keresztnév, születési név, lakcím, születési dátum, e-mail cím és telefonszám,
(utóbbi két adat megadása nem kötelező): a törzsvásárlói rendszerbe történő regisztráció
biztosítása, kapcsolattartás, panaszkezelés, Törzsvásárló által megszerzett kuponok,
igénybe vehető kedvezmények kiküldése, a Programmal összefüggő tájékoztató és
rendszerüzenetek küldése,

2) tranzakciós adatok rögzítésének célja a törzsvásárló egyenlegének vezetése és
nyilvántartása, kuponok elkészítése.

3) extra pontokkal kapcsolatos kérdésekre adott válaszok kezelésének célja szolgáltatásunk,
termékeink fejlesztése és vásárlóink igényeinek jobb kiszolgálása, amely információk ezt
lehetővé teszik.

4) statisztika készítése: a vásárlások tapasztalatait alapul véve, melynek célja az elkészített és
elvégzett értékelések felhasználásával az üzleti tevékenység hatékonyságának javítása.
A törzsvásárló vállalja, hogy az általa a kártyaigénylő lapon vagy a hírlevél feliratkozás
során megadott adatok a valóságnak megfelelnek. A CO-OP Hungary Zrt.-t a valótlan
adatokból és a törzsvásárlók mulasztásából eredő egyéb hibákért felelősség nem terheli.

Az 1)-4) pontban meghatározott adatok a törzsvásárlói program ideje alatt,
valamint annak esetleges megszűnését követő polgári jogi elévülés idejéig
(5 év) kerülnek kezelésre és ezt követően törlésre kerülnek a rendszerből.

2.1. Egyéb célú adatkezelések

2.1.1. Gránit Bank Zrt. által biztosított Co-branded Kártya igényléssel összefüggő
adatkezelés
A törzsvásárlónak lehetősége van arra, hogy a Gránit Bank Zrt. által biztosított Co-branded
Kártyát igényeljen, mely egyben törzsvásárlói kártyaként is funkciónál a későbbiekben.
Továbbá azon vásárló, aki nem törzsvásárló, de Co-branded kártyát igényel, törzsvásárlóvá
válik. Ha a törzsvásárló e kártya használatával egyenlíti ki a Coop Klub emblémával ellátott
üzletekben történő vásárlásainak ellenértékét, úgy a Program ÁSZF-ben meghatározott
pontokat is tudja gyűjteni annak használatával. Ez esetben a CO-OP Hungary Zrt. a Coop
Klub emblémával ellátott üzletekben fizetésre használt Co-branded kártya tranzakciós
adatainak megfelelően számolja ki és írja jóvá a pontokat a törzsvásárló részére, mely
adatokat a Bank bocsát a CO-OP Hungary Zrt. rendelkezésére. A Bank által biztosított, Cobranded
kártyához kapcsolódó banki szolgáltatásokról részletesen https://granitbank.hu/
lakossag/bankkartyak/granit-coopmastercard-co-branded weboldalon és a Bank hatályos
hirdetményei között (https://granitbank.hu/lakossagi-hirdetmenyek) tájékozódhat. Ezen
banki szolgáltatások igénybevételével összefüggésben a Bank önálló adatkezelőnek
számít. A CO-OP Hungary Zrt. és a Bank csak azon adatok tekintetében végez együttes
(többes) adatkezelést, ami kifejezetten a Programban való részvételt szolgálja.

2.1.2. Ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetés rögzítése
A CO-OP Hungary Zrt. a törzsvásárlói rendszerhez kapcsolódóan telefonos
ügyfélszolgálatot tart fent, melynek során rögzíti és kezeli a törzsvásárló és az
ügyfélszolgálat közötti beszélgetésről készült hangfelvételt. A CO-OP Hungary Zrt.
minden, a telefonos ügyfélszolgálatra beérkező telefonon tett panaszt, az egyéb
megkereséseket, valamint az ügyfélszolgálat és a törzsvásárló közötti telefonos
kommunikációt rögzíti.
A törzsvásárló a rögzítésről minden esetben a beszélgetés megkezdése előtt tájékoztatást
kap.
A telefonbeszélgetés rögzítésének célja:
· törzsvásárlói rendszerrel összefüggő kérdések megválaszolása, kuponok felhasználásával
összefüggő segítségnyújtás,
· panaszkezelés,
· törzsvásárlói kérelmek teljesítése
· minőségbiztosítás,
· fogyasztói jogvita esetén a kérdéses felvétel felhasználása.
A telefonon nyújtott rövid tájékoztatással a CO-OP Hungary Zrt. annak lehetőségét
kívánja megteremteni, hogy a törzsvásárló eldönthesse, hozzájárul-e ahhoz, hogy az
ügyfélszolgálattal folytatott beszélgetése rögzítésre kerüljön, vagy sem. Amennyiben
a törzsvásárló úgy dönt, hogy nem járul hozzá a telefonbeszélgetés rögzítéséhez, úgy
kérjük a hívását szakítsa meg és emailben vagy postai úton vegye fel vevőszolgálatunkkal
a kapcsolatot.
A CO-OP Hungary Zrt. a hangfelvételt a rögzítés időpontjától számított
5 (öt) évig megőrzi, ezt követően törli rendszeréből.
A törzsvásárló igényelheti a hangfelvétel kiadását, amennyiben valamely jogának
érvényesítése miatt arra szüksége van. A törzsvásárló azonban csak azon hangfelvétel
kiadását kérheti, amelyen egyértelműen ő folytat beszélgetést az ügyfélszolgálati
munkatárssal. A felvétel kiadására vonatkozó igényét emailben, postai úton vagy
telefonon jelezheti, a telefonbeszélgetés időpontjának, valamint a felhasználás céljának
megjelölésével. A CO-OP Hungary Zrt. a hangfelvételt – eltérő kérelem hiányában –
emailben, a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül biztosítja.

2.1.3. Marketing célú adatkezelés
Ha a törzsvásárló a kártyaigénylő lapon hozzájárul (jelölőnégyzet kipipálásával) marketing
tartalmú megkereséshez, úgy a CO-OP Hungary Zrt. – eltérő nyilatkozat vagy kifogás,
tiltakozás hiányában – a kártyaigénylő lapon feltüntetett személyes adatait, felhasználja
annak érdekében, hogy üzleti tevékenységéhez, illetve a Programhoz kapcsolódó
direkt marketing tartalmú ajánlattal (hírlevél) levélben, telefonon vagy elektronikus
kommunikációs eszközön keresztül (elektronikus levél) megkeresse. Hírlevél esetében a
CO-OP Hungary Zrt., mindaddig kezeli a törzsvásárló hírlevél feliratkozása során megadott
adatait, ameddig a törzsvásárló a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevélben található link
segítségével vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy
postai úton. Leiratkozás esetén a CO-OP Hungary Zrt. további hírleveleivel, ajánlataival
nem keresi meg a törzsvásárlót. A CO-OP Hungary Zrt. további hírleveleivel, ajánlataival
nem keresi meg továbbá azt a törzsvásárlót sem, akinek a kiküldött elektronikus levél
valamilyen oknál fogva nem kézbesíthető (rossz email cím, törölt fiók stb).

2.1.4. Profilalkotás céljából történő adatkezelés
A CO-OP Hungary Zrt. a profilalkotás során egy adott személy (vagy egyének csoportja)
vásárlási szokásainak elemzését elkészíti annak érdekében, hogy azokat egy bizonyos
kategóriába besorolja és értékeléseket készítsen. A CO-OP Hungary Zrt. profilalkotást a
törzsvásárló által megadott személyes adatok felhasználásával és az egyén vásárlásainak
értékelésével végzi.

Ha a törzsvásárló a kártyaigénylő lapon hozzájárul (jelölőnégyzet kipipálásával) a
profilalkotáshoz, úgy a CO-OP Hungary Zrt. – eltérő nyilatkozat vagy kifogás hiányában – a
kártyaigénylő lapon feltüntetett személyes adatait, elektronikus levelezési címét, valamint
a ponttranzakciós adatait, vásárlási adatait, szokásait felhasználja annak érdekében,
hogy üzleti tevékenységéhez kapcsolódó személyre szabott ajánlatokkal keresse meg
a törzsvásárlót levélben, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön
keresztül.

Törzsvásárló, bármikor, indokolás és hátrányos jogkövetkezmények nélkül jogosult
ezen adatainak kezelése ellen tiltakozni a CO-OP Hungary Zrt. részére címzett írásbeli
nyilatkozattal. Tiltakozás esetén a CO-OP Hungary Zrt. a továbbiakban a törzsvásárló
adatait profilalkotás céljából nem használja fel és a törzsvásárló a továbbiakban is jogosult
a Programban való részvételre.

Ha a Törzsvásárló a kártyaigénylő lapon nem járul hozzá személyes adatainak e célból
történő felhasználásához, úgy a CO-OP Hungary Zrt. Törzsvásárló vonatkozásában
profilalkotást nem végez, azonban a kártyaigénylő lapon megadott személyes adatait
a Programban történő részvétel biztosítása (pl. rendszerüzenet küldése, kupon kiküldés,
tranzakciós adatok nyilvántartása, hírlevél küldés, ha ehhez a Törzsvásárló kifejezetten
hozzájárult stb.) érdekében továbbra is kezeli, tárolja, feldolgozza.

3. ADATFELDOLGOZÁS

CO-OP Hungary Zrt. a törzsvásárlói programban adatfeldolgozóként az alábbi
adatfeldolgozókat veszi igénybe:
· Az informatikai rendszerek üzemeltetése a törzsvásárlói program működtetése érdekében
InterJnet Kft. (5100 Jászberény, Apponyi tér 1.),
· Az informatikai rendszerek üzemeltetése az elektronikus hírlevél kiküldése érdekében
Szintézis Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (9023 Győr, Tihanyi Árpád
út 2.)
· Az adatok informatikai rendszerben való rögzítése érdekében a JOB Személyzeti
Tanácsadó Kft. (1094 Budapest, Angyal utca 24.)
· Az informatikai szerverek üzemeltetése Füszértker Kft. (7623 Pécs, Megyeri út 59.)
· A hűségkuponok kiküldése érdekében a Prime Rate Kft.- t (1044 Budapest, Megyeri út
53.).
· A Törzsvásárlóknak szóló nyereményjátékok szervezésében és lebonyolításában a Sky
Marketing Kft-t. (1036 Budapest, Lajos utca 80.)
· A törzsvásárlói lapok összegyűjtése érdekében a CO-OP Hungary Zrt. azon franchise
partnerét, ahol a törzsvásárló a regisztrációs lapot kitöltötte.
FRANCHISE PARTNER, ahol a regisztrációs lapot a törzsvásárló kitöltötte:
A törzsvásárló a Programban résztvevő Franchise partnereket a www.coop.hu Boltkereső
oldalon megtekintheti.
A fentieken túl a törzsvásárlókra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag
törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a törzsvásárló kifejezett
hozzájárulása alapján kerül sor.

4. ADATTOVÁBBÍTÁS

A CO-OP Hungary Zrt. a rögzített adatokat az alábbi esetekben és címzettek részére
továbbítja:

4.1. Franchise partner részére:
· a törzsvásárlói kártyával kapcsolatos csalások megelőzése, visszaélések kivizsgálása
(pl. egymást követően nagyobb összegű vásárlás – feltételezhető, hogy nem ugyanaz
a személy használta a Kártyát) céljából a CO-OP Hungary Zrt. az adott Franchise partner
részére statisztikát küld, mely tartalmazza az 5 percen belül, a napi 2-nél több vásárlást,
valamint a havi 100.000 Ft-ot meghaladó vásárlást bonyolító törzsvásárló nevét, címét
és a vásárlás helyszínét. E célból megvalósuló adattovábbításra a CO-OP Hungary Zrt.
Rendelet 6. cikk f) pontjában meghatározott jogos érdekeinek érvényesítése – mint
jogalap – érdekében kerül sor.
· ha a törzsvásárló az adott Franchise partnerrel összefüggésben panasszal él, úgy a panasz
kivizsgálása érdekében továbbítja a panaszt azon franchise partnere részére, amely a
panasszal érintett.

4.2. Szektorfüggetlen Partner részére:
· kártyával igénybe vehető kedvezmény: olyan partner részére, aki a saját szolgáltatásának
törzsvásárló általi igénybevétele esetén a kártya felmutatását vagy a kártya számának
megadását követően kedvezményt biztosít a törzsvásárló részére. A szektorfüggetlen
kedvezmények biztosítása miatt a kártyaszám továbbításra kerül a Szektorfüggetlen
Partner részére, melynek célja, hogy a szektorfüggetlen partner leellenőrizze, hogy a
felmutatott Kártya érvényes e. Egyéb adat továbbítására nem kerül sor.
· ha a törzsvásárló a Szektorfüggetlen Partnerrel összefüggésben panasszal él, úgy a
panasz kivizsgálása érdekében a CO-OP Hungary Zrt. továbbítja az adott panaszt azon
Szektorfüggetlen Partner részére, amely a panasszal érintett.

4.3. Beszállító Partner: Coop üzletben megtalálható valamely áru minőségével kapcsolatban
tett panasz esetén, az adott Beszállító Partner részére, a panasz kivizsgálása érdekében.

4.4. Hatóság, bíróság és egyéb szervek részére:
A CO-OP Hungary Zrt. ezúton tájékoztatja a törzsvásárlót, hogy a bíróság, az ügyész,
a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása
alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok
rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik a CO-OP Hungary Zrt.-t. A CO-OP Hungary
Zrt. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét
megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés
céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5. TÖRZSVÁSÁRLÓT MEGILLETŐ JOGOK

5.1. Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés
A törzsvásárlónak joga van arra, hogy a CO-OP Hungary Zrt. által tárolt személyes adatait
és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze,
hogy a CO-OP Hungary Zrt. milyen adatot tart nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a
személyes adatokhoz hozzáférést kapjon. A törzsvásárló az adatokhoz való hozzáférésre
irányuló kérelmét írásban köteles eljuttatni a CO-OP Hungary Zrt. részére és az igényelt
adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg a CO-OP
Hungary Zrt., szóbeli tájékoztatást ezzel összefüggésben nem ad.
Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:
· kezelt adatok körének meghatározása: név, születési név, lakcím, email cím, telefonszám,
születési idő,
· adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
· adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek
továbbításra a későbbiekben,
· adatforrás megjelölése.

A CO-OP Hungary Zrt. a személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első
alkalommal ingyenesen biztosítja a törzsvásárló részére. A törzsvásárló által kért további
másolatokért a CO-OP Hungary Zrt. az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű
mértékű díjat számíthat fel. Ha a törzsvásárló elektronikus úton kéri a másolat kiadást
úgy, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban
bocsátja a CO-OP Hungary Zrt. a Törzsvásárló rendelkezésére.
A törzsvásárló a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok
helyességével nem ért egyet úgy az 5. pontban meghatározottak szerint kérelmezheti
a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének
korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 6. pontban
meghatározott eljárást kezdeményezhet.

5.2. Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog
A törzsvásárló kérelmére a CO-OP Hungary Zrt. indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti
a törzsvásárló által, írásban (emailben / postai úton) vagy rögzített hívás (lásd 2.1.2.)
során, a személyazonosságának igazolását követően, adategyeztetés útján az általa
megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi a
törzsvásárló által megjelölt tartalommal. A CO-OP Hungary Zrt. minden olyan címzettet
tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha
ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A törzsvásárlót e
címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

5.3. Adatkezelés korlátozáshoz való jog
A törzsvásárló jogosult arra, hogy írásbeli kérelme esetén a CO-OP Hungary Zrt. korlátozza
az adatkezelést, ha a
· törzsvásárló vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a CO-OP Hungary Zrt. ellenőrizze a
személyes adatok pontosságát,
· az adatkezelés jogellenes, és a törzsvásárló ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását,
· CO-OP Hungary Zrt. – nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából,
de a törzsvásárló igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez,
· törzsvásárló tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a CO-OP Hungary Zrt. jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e a törzsvásárló jogos indokaival szemben.
A CO-OP Hungary Zrt. a törzsvásárlót, akinek kérelmére korlátozta az adatkezelést, az
adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

5.4. Törléshez (elfeledtetéshez) való jog
A törzsvásárló kérésére a CO-OP Hungary Zrt. indokolatlan késedelem nélkül törli a
törzsvásárlóra vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike
fennáll: I) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a CO-OP
Hungary Zrt. gyűjtötte vagy más módon kezelte; II) törzsvásárló visszavonja az adatkezelés
alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; III) törzsvásárló
saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok
az adatkezelésre, IV) törzsvásárló tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen
üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben
az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, V) a személyes adatokat a CO-OP Hungary Zrt.
jogellenesen kezeli; VI) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált,
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törzsvásárló a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés
szükséges I) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása
céljából; II) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; III) a közérdekű archiválás
céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben
a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az
adatkezelést; vagy IV) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.5. Adathordozhatósághoz való jog
Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy a törzsvásárló megszerezhesse és a
továbbiakban felhasználhassa a CO-OP Hungary Zrt. rendszerében megtalálható általa
átadott „saját” adatait, saját céljaira és különböző szolgáltatókon keresztül. Minden
esetben a törzsvásárló által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok
hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, tranzakciós adatok stb.)
A törzsvásárló a rá vonatkozó, CO-OP Hungary Zrt. rendszerében megtalálható (pl.
kártyaigénylés vagy hírlevél feliratkozás során) személyes adatokat:
· tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban megkapja (excel
formátumban),
· jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
· kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag
megvalósítható a CO-OP Hungary Zrt. rendszerében.
A CO-OP Hungary Zrt. az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben
vagy postai úton írt kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy a
CO-OP Hungary Zrt. meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult törzsvásárló kíván
élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy a törzsvásárló kérelmében megadja a következő
adatait annak érdekében, hogy a CO-OP Hungary Zrt. be tudja azonosítani az igénylőt
a rendszerében lévő adatok felhasználásával. Ezen adatok: név, kártyaszám, születési
név, lakcím, születési dátum, telefonszám, email cím, ez utóbbi két adat megadása akkor
kötelező, ha azokat a kártyaigénylő lapon is feltüntette vagy egyéb módon a CO-OP
Hungary Zrt. rendelkezésére bocsátotta (pl. hírlevél feliratkozás, nyereményjátékban
részvétel). A törzsvásárló e jog keretében a név, születési név, email cím, telefonszám,
lakcím adatok hordozhatóságát igényelheti. A jog gyakorlása nem jár automatikusan
az adatnak a CO-OP Hungary Zrt. rendszereiből való törlésével, ezért a törzsvásárló e
jogának gyakorlását követően is használhatja a CO-OP Hungary Zrt. szolgáltatását.

5.6. Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen
A törzsvásárló a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes
adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, illetve a törzsvásárló jogosult arra,
hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból
történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is. Ha a törzsvásárló tiltakozik a személyes
adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes
adatokat a továbbiakban e célból nem kezeli a CO-OP Hungary Zrt.
A törzsvásárló tiltakozni írásban (emailben vagy postai úton), illetve hírlevél esetén a
hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva tud.

5.7. Az elhunyt törzsvásárlót megillető jogok más által történő érvényesítése
Az érintett törzsvásárló halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető
jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához,
adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési
rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt,
a CO-OP Hungary Zrt. előtt tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult
érvényesíteni. Ha az elhunyt a CO-OP Hungary Zrt.-nél több ilyen nyilatkozatot tett, a
későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.
Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető
és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti
közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli
hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki
ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).
Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerint a házastárs, az egyeneságbeli
rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostohaés
a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:
· az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági
határozattal, valamint
· saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói
minőségét – közokirattal igazolja.
Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen a CO-OP
Hungary Zrt.-vel szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során – az Infotv. és a Rendelet szerinti, – az
elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.
A CO-OP Hungary Zrt. írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót
a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten
megtiltotta.

5.8. Kérelem teljesítésének határideje
A CO-OP Hungary Zrt. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen az 5.1-5.6.
pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a
törzsvásárlót a hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a
határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak
megjelölésével a CO-OP Hungary Zrt. a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon
belül tájékoztatja a törzsvásárlót, valamint arról, hogy a törzsvásárló panaszt nyújthat
be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. Ha a törzsvásárló
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást a CO-OP Hungary Zrt.
elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt a törzsvásárló másként kéri.
Ha a törzsvásárló kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az
ismétlődő jellegre figyelemmel) a CO-OP Hungary Zrt. a kérelem teljesítéséért észszerű
mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja kérelem alapján történő intézkedést.
Ennek bizonyítása a CO-OP Hungary Zrt.-t terheli.
A CO-OP Hungary Zrt. minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi
helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes
adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést
igényel. A törzsvásárló kérésére a CO-OP Hungary Zrt. tájékoztatja e címzettekről.

5.9. Kártérítés és sérelemdíj
Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy
nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért a CO-OP Hungary Zrt.-től vagy az
adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik
felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban
meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha a
CO-OP Hungary Zrt. jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen
járt el. A CO-OP Hungary Zrt., illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha
bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

6. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
A törzsvásárló jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja.
Telefonon keresztül bármely jog érvényesítésére nincs lehetőség.
A törzsvásárló a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Név: CO-OP Hungary Zrt.
Levelezési cím: 1476 Budapest, Pf.: 370
Telefonszám: +36 (80) 870-220
E-mail cím: coopklub@coop.hu
Törzsvásárló jogait érvényesíteni nem tudja, ha a CO-OP Hungary Zrt. bizonyítja, hogy
nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa a törzsvásárlót. Ha a törzsvásárló kérelme
egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel)
a CO-OP Hungary Zrt. a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy
megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása a CO-OP Hungary Zrt.-t terheli. Ha a
CO-OP Hungary Zrt.-nek kétsége merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy
kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez
szükséges információk nyújtását kérheti.
Törzsvásárló az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény)
alapján
a. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi
Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat vagy
b. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – a törzsvásárló választása szerint – a lakóhelye
szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét
az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).

7. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE
Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más
módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést
eredményezi. A CO-OP Hungary Zrt. az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések
ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint a törzsvásárló tájékoztatása
céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok
körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait,
az elhárítására megtett intézkedéseket. Ha a CO-OP Hungary Zrt. úgy ítéli meg, hogy
egy adott incidens magas kockázattal jár az érintettek jogaira és szabadságaira nézve,
indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja az érintett
törzsvásárlót és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

8. ADATBIZTONSÁG
A CO-OP Hungary Zrt. kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról,
megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett,
tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg minden tőle elvárható szükséges
intézkedést megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését,
sérülését, valamint jogosulatlan felhasználását, megváltoztatását, továbbítását,
nyilvánosságra hozatalát, törlését vagy megsemmisítését. A CO-OP Hungary Zrt. az
adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik,
továbbá kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat
esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek
teljesítésére.
A Programmal összefüggésben használt számítástechnikai rendszereket a CO-OP Hungary
Zrt. a jelen dokumentum 3. pontjában feltüntetett adatfeldolgozókkal működteti.
A CO-OP Hungary Zrt. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
· az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
· hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
· változatlansága igazolható (adatintegritás);
· a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
A CO-OP Hungary Zrt. az adatkezelés során megőrzi
· a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
· a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát
és teljességét;
· a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége
van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az
ezzel kapcsolatos eszközök.

8.1. Biztonsági mentések kezelésének rendje
A CO-OP Hungary Zrt. az informatikai rendszerek védelemmel kapcsolatos feladatai
körében gondoskodik különösen az adatállományok helyreállításának lehetőségét
biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok
elkülönített, biztonságos kezeléséről (biztonsági mentés).
Ennek megfelelően a CO-OP Hungary Zrt. – az elektronikusan tárolt adatok elvesztésének
megakadályozása érdekében – a személyes adatokat is tartalmazó adatbázisának
adataiból rendszeresen, külön adathordozóra napi, heti, havi és éves biztonsági mentést
készít.
A biztonsági mentések tárolásának helye: Magyar Telekom adatparkban elhelyezett
szerver elkülönített mappája, és ugyanott lévő szalagos mentőegység, továbbá a CO-OP
Hungary Zrt. székhelyén található tűzkazetta.
A biztonsági mentések tárolásának időtartama: a napi, heti és havi biztonsági mentések
felülírják magukat, az éves mentéseket pedig 8 évig őrizzük.
A biztonsági mentések törlésének rendje: 8 év elteltével véglegesen megsemmisítésre
kerül.
A biztonsági mentéshez való hozzáférés: A biztonsági mentésekhez való hozzáférés
korlátozott, csak meghatározott jogosultsággal rendelkező személyek férhetnek hozzá.
Az adatokhoz kizárólag megfelelő személyazonosítás után lehet hozzáférni (legalább
felhasználónév és jelszó). A biztonsági mentések visszaállítása csak és kizárólag a rendszer
megsemmisülése vagy adatvesztés esetén történhet, az erre feljogosított Informatikai
vezető kezdeményezésére és a cég vezérigazgatójának jóváhagyásával.

9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
A CO-OP Hungary Zrt. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót a
törzsvásárlók www.coop.hu honlapon keresztül történő előzetes értesítése mellett
egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a törzsvásárló –
tiltakozás esetét kivéve – a törzsvásárlói rendszerben történő további részvételével ráutaló
magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, mely
dokumentum az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2019. 10. 31. napjától érvényes.