Coop súrolópor citrom illattal 750 g

Érvényes:
2021.06.09. - 2021.06.15.

399 Ft/db
532 Ft/kg

Termékleírás

Termék információk:

A felületet kíméletesen és hatásosan tisztítja.

Márka információk:

Coop - Jót, jó áron!

Biztonsági információk:

Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket. EUH208 - Limonene-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. Figyelmeztető H-mondat: H319 - Súlyos szemirritációt okoz. Óvintézkedésre vonatkozó P-mondatok: P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. P261 - Kerülje a por belélegzését. P280 - Védőkesztyű/szemvédő használata kötelező. P305+P351+P338 - SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337+P313 - Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P501 - A szermaradék/csomagolás elhelyezése hulladékként: Veszélyes hulladék. A szermaradék EWC-kódja: 01 04 07*. a csomagolás EWC-kódja: 15 01 10.*

Összetevők:

  • <10% nátrium-karbonát
  • <5% foszfátok, anionos felületaktív anyag, illatanyag

Elkészítés és felhasználás:

Felhasználás:
A nedves, tisztítandó felületre rászórjuk a súrolóport, néhány percig állni hagyjuk, majd nedves szivaccsal átdörzsöljük és bő vízzel leöblítjük.

Tárolás:

Eltartható: a gyártástól számított 3 évig.

Forgalmazó:

Kizárólagos forgalmazó:
CO-OP Hungary Zrt.,
H-1097 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 11/c

Vevőszolgálat:

CO-OP Hungary Zrt.,
H-1097 Budapest,
Könyves Kálmán krt. 11/c
telefon: +36 1 455-5410
Vevőszolgálat és szaktanácsadás: +36 1 215-7370, +36 1 215-0446