Technokol Rapid univerzális gyorsragasztó 60 g

Érvényes:
2022.08.03. - 2022.08.09.

299 Ft/db
4 983 Ft/kg

Termékleírás

Termék információk:

Papír, karton, bőr, textil, fa, műanyag, üveg és porcelántárgyak ragasztására.

Biztonsági információk:

Figyelmeztető mondatok: H225-Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz. H319-Súlyos szemirritációt okoz. H336-Álmosságot vagy szédülést okozhat. EUH066-Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. Óvintézkedésre vonatkozó mondatok: P102-Gyermektől elzárva tartandó. P210-Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P305+P351+P338-SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó, óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P304+P340-BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi helyzetbe helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. P501-A tubus tartalmát / a tubust veszélyes vagy különleges hulladékok gyűjtőhelyére kell vinni. Veszélyt meghatározó összetevő: Aceton.

Elkészítés és felhasználás:

Használati utasítás:
Az előzőleg portalanított és zsírtalanított felületre egyenletes, vékony rétegben vigyük fel a ragasztót. Indokolt esetben mindkét felületet kenjük be, majd a műveletet néhány perc múlva ismételjük meg. Az egymáshoz préselt darabokat 24 órán át száradni hagyjuk.

Tárolás:

Eltartható: A gyártástól számított 3 évig. Gyártási idő (év, hónap, nap): A tubuson található.

Forgalmazó:

Kemikál Zrt.
H-1097 Budapest,
Tagló u. 11-13.
Tel.: + 36 1 215-0446
Fax: + 36 1 216-1444
www.kemikalrt.hu
Sürgősségi telefon (ETTSZ):
+36 80-201-199

Vevőszolgálat:

Kemikál Zrt.
H-1097 Budapest,
Tagló u. 11-13.
Tel.: + 36 1 215-0446
Fax: + 36 1 216-1444
www.kemikalrt.hu
Sürgősségi telefon (ETTSZ):
+36 80-201-199