Coop Clynox illatosított, hipoklorit tartalmú fehérítő- és fertőtlenítőszer 1 l

Termékleírás

Jellemzők:

Antimikrobiális spektrum: baktericid, fungicid

Termék információk:

Alkalmazási terület: Mosható, vízálló padló- és faburkolatok, valamint berendezési- és felszerelési tárgyak felületeinek, vizes egységek és WC-kagylók fertőtlenítésére alkalmazható.

Márka információk:

Coop - Jót, jó áron!

Egyéb információk:

Biocid hatóanyag: nátrium-hipoklorit (aktív klór: 40 g/l, EC: 231-668-3). Tűzveszélyesség: Nem tűzveszélyes. OTH-eng. szám: JÜ-9925-3/2014

Biztonsági információk:

Használat előtt olvassa el, használat közben pedig tartsa be a termék használati útmutatóját és a figyelmeztetéseket. FIGYELMEZTETÉS! Bőrirritáló hatású. Súlyos szemkárosodást okoz. Nagyon mérgező a vízi élővilágra. Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Gyermekektől elzárva tartandó. Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. A tartalom/edény elhelyezése veszélyes hulladékként. Figyelem! Tilos más termékekkel együtt használni. Veszélyes gázok (klór) szabadulhatnak fel. Elsősegélynújtás: A gőzök belélegzése esetén a sérültet vigyük friss levegőre, biztosítsunk nyugalmat számára. Szükség esetén hívjunk orvost. Véletlen lenyelés esetén öblítsük ki a szájüreget vízzel. Itassunk kis kortyokban 1-2 pohár vizet. Tilos hánytatni! Azonnal forduljunk orvoshoz. Szennyezésmentesítés: A szabadba jutott terméket nem éghető folyadékmegkötő anyaggal fel kell itatni, majd mechanikus úton össze kell gyűjteni és az ártalmatlanításig megfelelő tároldó edényzetbe kell helyezni. A szennyezett terület vízzel takaríthatő fel. Környezetvédemi óvintézkedések/ökotoxikológia: Kerülni kell a készítmény és a belőle származó hulladék élővízbe, talajba, illetve hígítás nélkül a közcsatornába jutását.

Elkészítés és felhasználás:

Alkalmazási koncentrációk, behatási idő:
Felületek fertőtlenítése:
Padló-, csempe-, lefolyó-, fürdőkád egyéb vízálló felület fertőtlenítésére 2%-os vizes oldatot kell készíteni, a behatási idő min. 20 perc.
A behatási idő letelte után - ha szükséges - a felületet bő vízzel le lehet öblíteni. Kisebb tárgyakat az elkészített fertőtlenítőszer oldatba kell bemeríteni, majd 20 perc behatási idő letelte után alapos vizes öblítést kell alkalmazni.
WC-kagyló fertőtlenítése:
A készítményt töményen kell alkalmazni, behatási idő min. 10 perc.
Fehérítés:
1 dl Clynox terméket 15 liter vízben el kell keverni és 20-30 percig kell áztatni a ruhákat. Az áztatást követően a textilterméket a szokásos módon ki kell mosni, vagy alaposan ki kell tiszta vízzel öblíteni.

Hulladékkezelés: Csak a teljesen kiürített, vízzel kiöblített csomagolást dobja a szelektív hulladékgyűjtőbe.

Tárolás:

Tárolás, eltarthatóság: Eredeti, ép, bontatlan csomagolásban, zárt, sötét, hűvös, jól szellőztethető helyen, napsütéstől, melegtől védve, élelmiszerektől, italtól és takarmánytól elkülönítve 6 hónapig eltartható.

Forgalmazó:

CO-OP Hungary Zrt.
H-1097 Budapest
Könyves Kálmán krt. 11/c.

Vevőszolgálat:

CO-OP Hungary Zrt.
H-1097 Budapest
Könyves Kálmán krt. 11/c.
Tel.: +36 (1) 455-5400
www.coop.hu
ETTSZ Tel.: 06-80-201-199